Đề thi TNNT lớp 5 – năm học 2015-2016

TRƯỜNG TH QUẢNG MINH A

 

ĐỀ THI TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI NĂM HỌC 2015-2016

LỚP 5

Họ và tên học sinh: …………………………

Lớp: …………                         Số báo danh: ………………..

Chữ ký người coi thi                                                 Chữ ký người chấm thi

1) ………………………                                        1) ………………………

2) ………………………                                        2) ………………………

 

 

 

 

 

 

 

Đề số 1: (Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian giao đề)

M«n To¸n

PhÇn I: Tr¾c nghiÖm

Khoanh vµo tr­íc ch÷ c¸i c©u tr¶ lêi ®óng cho c¸c c©u hái sau:

C©u 1: Tõ 4 ch÷ sè 5; 3; 4; 0 cã thÓ lËp ®­îc bao nhiªu sè cã 3 ch÷ sè.

 1. 18 B. 19                     C. 20                    D. 24

C©u 2: Cho d·y sè: 0,005204 ; 0,0052 ; 0,00521 ; 0,005006

Sè lín nhÊt trong d·y sè lµ sè nµo?

 1. 0,005204 B. 0,0052              C. 0,00521           D. 0,005006

C©u 3: Ph©n sè lín h¬n  lµ:

 1. B.                     C.                              D.

C©u 4: KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh  lµ:

 1. B.                   C.                   D.

C©u 5: Líp 5A cã 45 häc sinh, 20% sè häc sinh trong líp thÝch ch¬i cÇu l«ng. Hái cã bao nhiªu häc sinh kh«ng thÝch ch¬i cÇu l«ng?

 1. 30 B. 36                     C. 9                      D. 35

C©u 6: Ch÷ sè tËn cïng cña tÝch sau:  24 x 34 x 44 x …… x 114 x 124 lµ:

 1. 4 B. 6                       C. 5                      D. 3

C©u 7: Cho sè tù nhiªn, biÕt r»ng sè ®ã céng víi tæng c¸c ch÷ sè cña nã th× b»ng 106. VËy sè tù nhiªn ®ã lµ:

 1. 68 B. 86                     C. 78                    D. 89

C©u 8: L·i suÊt tiÕt kiÖm lµ 0,5%/1 th¸ng. Mét ng­êi göi tiÕt kiÖm 1.000.000 ®ång. TiÒn l·i sau 1 th¸ng lµ:

 1. 5000 ®ång B. 50.000 ®ång     C. 500.000 ®ång  D. 5 ®ång

PhÇn II: Tù luËn

Tïng cã 59 hßn bi, B¸ch cã 67 hßn bi, B¸ch cho Long mét sè hßn bi b»ng sè bi TuÊn cho Tïng. V× thÕ sè bi cña B¸ch b»ng  sè bi cña Tïng. Hái B¸ch cho Long bao nhiªu hßn bi?

 

 

 

 

Häc sinh kh«ng viÕt vµo ®©y!

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

 

M«n TiÕng ViÖt

PhÇn I: Tr¾c nghiÖm

Khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng cho c¸c c©u hái sau:

C©u 1: Tõ ¨n trong c©u nµo d­íi ®©y mang nghÜa chuyÓn.

 1. Con mÌo ®ang ¨n con chuét
 2. H«m nay, c¶ nhµ ta ¨n mãn thÞt hÇm thuèc b¾c.
 3. N­íc ¨n mßn ch©n ®ª.

C©u 2: ý nghÜa cña 2 c©u th¬ sau:

“T«i nghe truyÖn cæ thÇm th×

Lêi «ng cha d¹y cña nhiÒu ®êi sau”.

Lµ:

 1. TruyÖn cæ nh¾c chóng ta nhí vÒ «ng cha.
 2. TruyÖn cæ lµ lêi d¹y vÒ lèi sèng nh©n hËu, tù tin cña «ng cha ta.
 3. TruyÖn cæ cho ta biÕt vÒ «ng cha ta.

C©u 3: Trong c©u “Anh chiÕn sÜ trÎ b¾n rÊt giái”, tõ ng÷ ®­îc g¹ch ch©n gi÷ chøc vô ng÷ ph¸p g×?

 1. Bæ ng÷ B. Tr¹ng ng÷                  C. §Þnh ng÷

C©u 4: Trong c©u “§©y lµ quyÓn s¸ch cña t«i” tõ g¹ch ch©n gi÷ chøc vô ng÷ ph¸p g×?

 1. Chñ ng÷ B. VÞ ng÷                       C. Bæ ng÷             D. §Þnh ng÷

C©u 5: CÆp quan hÖ tõ ®iÒn vµo chç chÊm trong c©u:

“…… cha mÑ quan t©m d¹y dç …….. em bÐ nµy rÊt ngoan” lµ:

 1. V× ….. nªn B. NÕu …. th× …..          C. Do ….. nªn ….

C©u 6: DÊu ph¶y trong c©u:

“C« gi¸o khen c¶ nhãm lµm bµi tèt, cho mçi b¹n mét ®iÓm m­êi” cã t¸c dông:

 1. Ng¨n c¸ch tr¹ng ng÷ víi chñ ng÷ vµ vÞ ng÷.
 2. Ng¨n c¸ch c¸c bé phËn cïng gi÷ chøc vô trong c©u.
 3. Ng¨n c¸ch c¸c vÕ c©u ghÐp

PhÇn II: Tù luËn

C©u 1: Trong bµi th¬ “Hµnh tr×nh cña bÇy ong”, nhµ th¬ NguyÔn §øc MËu cã viÕt:

“BÇy ong gi÷ hé cho ng­êi

Nh÷ng mõa hoa ®· tµn phai th¸ng ngµy”

Qua 2 dßng th¬ trªn, em hiÓu c«ng viÖc cña bÇy ong cã ý nghÜa g× ®Ñp ®Ï nh­ thÕ nµo?

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

C©u 2: ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n kho¶ng tõ 5 ®Õn 7 c©u nãi vÒ mét trong bèn mïa trong n¨m mµ em thÊy thÝch nhÊt.

                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

Các môn khác

Khoanh vµo ch÷ c¸i tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng trong c¸c c©u sau:

C©u 1: N­íc qu¶ chanh ®em v¾t trùc tiÕp lªn chiÕc m©m b»ng ®ång. Trong nhiÖt ®é b×nh th­êng, m©m ®ång ®· bÞ gØ. Theo em líp gØ ®ång cã mµu g×?

 1. Xanh B. Vµng                C. §á                    D. §en

C©u 2: Trong c¸c bÖnh: Sèt xuÊt huyÕt, sèt rÐt, viªm n·o, viªm gan A, AIDS th× bÖnh nµo l©y c¶ ®­êng sinh s¶n vµ ®­êng m¸u.

 1. Sèt xuÊt huyÕt D. Viªm gan A
 2. Sèt rÐt E. AIDS
 3. Viªm n·o

C©u 3: TÝnh chÊt nµo d­íi ®©y kh«ng ph¶i lµ tÝnh chÊt cña thuû tinh chÊt l­îng cao.

 1. RÊt trong
 2. BÒn, khã vì
 3. Kh«ng chÞu ®­îc nãng l¹nh.
 4. Kh«ng gØ, kh«ng hót Èm, kh«ng ch¸y, kh«ng bÞ t¸i ¨n mßn.

C©u 4 Khi cã ng­êi rñ em lµm nh÷ng viÖc cã h¹i cho søc khoÎ em kh«ng nªn lµm g×?

 1. Nãi râ víi hä lµ em kh«ng lµm viÖc ®ã
 2. Gi¶i thÝch c¸c lý do khiÕn em kh«ng muèn lµm viÖc ®ã
 3. NhËn lêi v× sî b¹n giËn
 4. Em t×m c¸ch bá ®i ra khái n¬i ®ã

 

C©u 5: B¸c Hå ®äc b¶n tuyªn ng«n ®éc lËp khai sinh ra n­íc ViÖt Nam d©n chñ céng hoµ vµo thêi gian nµo? ë ®©u?

 1. Ngµy 2/9/1945 t¹i Thñ ®« Hµ Néi
 2. Ngµy 19/8/1945 t¹i qu¶ng tr­êng Ba §×nh
 3. Ngµy 2/9/1945 t¹i qu¶ng tr­êng Ba §×nh Hµ Néi.

C©u 6: H·y ®iÒn vµo chç chÊm thêi gian vµ c¸c sù kiÖn lÞch sö phï hîp víi giai ®o¹n tõ 1946 ®Õn 1954.

Thêi gian Sù kiÖn lÞch sö
 

Ngµy 19/12/1946

……………………..

N¨m 1862

……………………….

 

……………………………………………………….

Thùc d©n Ph¸p næ sóng më ®Çu cuéc x©m l­îc n­íc ta.

………………………………………………………..

Phong trµo X« viÕt NghÖ TÜnh.

C©u 7: NguyÔn TÊt Thµnh t×m ®­êng cøu n­íc vµo ngµy th¸ng n¨m nµo?

 1. 7/6/1911 B. 5/6/1911           C. 6/6/1911          D. 4/6/1911

C©u 8: §iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn ngµnh thñy s¶n ë n­íc ta lµ:

 1. Vïng biÓn cã nhiÒu hµi s¶n.
 2. M¹ng l­íi s«ng ngßi dµy ®Æc.
 3. Ng­êi d©n cã nhiÒu kinh nghiÖm.
 4. Nhu cÇu vÒ thuû s¶n ngµy cµng t¨ng.
 5. TÊt c¶ c¸c ý trªn.

C©u 9 BÖnh nµo d­íi ®©y kh«ng l©y do muçi truyÒn?

 1. Sèt rÐt
 2. AIDS
 3. Sèt xuÊt huyÕt
 4. Viªm n·o

C©u 10: DiÖn tÝch cña ViÖt Nam vµo kho¶ng:

 1. 300.000 km2 B. 330.000 km2    C. 333.000 km2    D. 340.000 km2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HDC THI TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI  NĂM HỌC 2015-2016

            

LỚP 5 §Ò 1

M«n: To¸n

PhÇn I: Tr¾c nghiÖm : (8 ®iÓm)

 • óng mçi c©u cho 1 ®iÓm.

Khoanh vµo tr­íc ch÷ c¸i c©u tr¶ lêi ®óng cho c¸c c©u hái sau:

C©u 1: (1 ®iÓm)

 1. 18

C©u 2: (1 ®iÓm)

 1. 0,00521

C©u 3: (1 ®iÓm)

C©u 4: (1 ®iÓm)

C©u 5: (1 ®iÓm)

 1. 36

C©u 6: (1 ®iÓm)

 1. 4

C©u 7: (1 ®iÓm)

 1. 89

C©u 8: (1 ®iÓm)

 1. 5000 ®ång

PhÇn II: Tù luËn: (2 ®iÓm)

Bµi gi¶i

Tæng sè bi cña Tïng vµ B¸ch lµ:

59 + 67 = 126 (hßn bi)            (0,5 ®iÓm)

Khi B¸ch cho Long mét sè bi b»ng sè bi TuÊn cho Tïng th× tæng sè bi cña 2 b¹n kh«ng thay ®æi vµ vÉn b»ng 126 hßn bi. (0,5 ®iÓm)

VËy ta cã s¬ ®å sau:

Sè bi cßn l¹i cña B¸ch lµ:

126 : (4 + 5) x 4 = 56 (hßn bi) (0,25 ®iÓm)

Sè bi B¸ch cho Long lµ:

67 – 56 = 11 (hßn bi)             (0,25 ®iÓm)

 • ¸p sè: 11 hßn bi. (0,25 ®iÓm)

M«n: TiÕng ViÖt

PhÇn I: Tr¾c nghiÖm

Mçi bµi ®óng cho 1 ®iÓm.

C©u 1: (1 ®iÓm)

 1. N­íc ¨n mßn ch©n ®ª.

C©u 2: (1 ®iÓm)

 1. TruyÖn cæ lµ lêi d¹y cña lèi sèng nh©n hËu, tù tin cña «ng cha ta.

C©u 3: (1 ®iÓm)

 1. §Þnh ng÷

C©u 4: (1 ®iÓm)

 1. §Þnh ng÷

C©u 5: (1 ®iÓm)

 1. Do ….. nên ….

C©u 6: (1 ®iÓm)

 1. Ng¨n c¸ch c¸c bé phËn cïng gi÷ chøc vô trong c©u.

PhÇn II: Tù luËn

 • óng mçi bµi cho 2 ®iÓm.

C©u 1: (2 ®iÓm)

Häc sinh nªu ®­îc:

– C«ng viÖc cña bÇy ong cã ý nghÜa thËt ®Ñp ®Ï: BÇy ong rong ruæi kh¾p n¬i ®Ó t×m hoa, hót nhuþ, mang vÒ lµm thµnh nh÷ng giät mËt th¬m ngon.             (0,5 ®iÓm)

– Nh÷ng giät mËt ®­îc lµm nªn bëi sù kÕt tinh tõ h­¬ng th¬m, vÞ ngät cña nh÷ng b«ng hoa. Do vËy, khi th­ëng thøc mËt ong, dï hoa ®· tµn phai theo thêi gian nh­ng con ng­êi vÉn c¶m thÊy nh÷ng mïa hoa ®­îc “gi÷ l¹i” trong h­¬ng th¬m vÞ ngät cña mËt ong.       (1 ®iÓm)

– Cã thÓ nãi: BÇy ong ®· gi÷ g×n ®­îc vÎ ®Ñp cña thiªn nhiªn ®Ó ban tÆng cho con ng­êi, lµm cho cuéc sèng cña con ng­êi thªm h¹nh phóc.            (1 ®iÓm)

C©u 2: (2 ®iÓm)

Häc sinh viÕt ®­îc 1 ®o¹n v¨n kho¶ng tõ 5 ®Õn 7 c©u vÒ mét mïa trong n¨m mµ em thÝch.

– C©u v¨n ph¶i l«gic víi nhau.

– T¶ ®­îc ®Æc ®iÓm næi bËt cña mét mïa trong n¨m.

– Tuú theo sù nhËn thøc kh¸c nhau cña mçi häc sinh mµ gi¸o viªn cho ®iÓm.

Các môn khác

Mçi c©u ®óng cho 1 ®iÓm

C©u 1: (1 ®iÓm)

 1. Xanh

C©u 2: (1 ®iÓm)

 1. AIDS

C©u 3: (1 ®iÓm)

 1. Kh«ng chÞu ®­îc nãng l¹nh

C©u 4: (1 ®iÓm)

 1. Gi¶i thÝch c¸c lý do khiÕn em kh«ng muèn lµm viÖc ®ã

C©u 5: (1 ®iÓm)

 1. Ngµy 2/9/1945 t¹i qu¶ng tr­êng Ba §×nh Hµ Néi

C©u 6: (1 ®iÓm)

Thêi gian Sù kiÖn lÞch sö
 

Ngµy 19/12/1946

1/8/1858

N¨m 1862

1930-1931

 

B¸c Hå ®äc lêi kªu gäi toµn quèc kh¸ng chiÕn

Thùc d©n Ph¸p næ sóng më ®Çu cuéc x©m l­îc n­íc ta.

Tr­¬ng §Þnh suy t«n lµ “B×nh T©y ®¹i nguyªn so¸i

Phong trµo X« viÕt NghÖ TÜnh.

C©u 7: (1 ®iÓm)

 1. 5/6/1911

C©u 8: (1 ®iÓm)

 1. TÊt c¶ c¸c ý trªn.

C©u 9: (1 ®iÓm)

 1. AIDS

C©u 10: (1 ®iÓm)

 1. 330.000 km2 

  TRƯỜNG TH QUẢNG MINH A

   


  ĐỀ THI TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI NĂM HỌC 2015-2016

  LỚP 5

  Họ và tên học sinh: …………………………

  Lớp: …………                         Số báo danh: ………………..

  Chữ ký người coi thi                                                 Chữ ký người chấm thi

  1) ………………………                                        1) ………………………

  2) ………………………                                        2) ………………………

   

   

   

   

   

   


  Đề số 2: (Thời gian làm bài: 90 phút không kể thời gian giao đề)

  I- MÔN TOÁN

  A- Trắc nghiệm:   Chọn và viết lại chữ cái có đáp án đúng trong các câu sau:

  Câu 1.  Số thập phân nào sau đây có chữ số 6 có giá trị

  1. 16,208                B. 61,542               C.  12,681                 D. 32,168

  Câu 2. Tìm số dư trong phép chia sau:

  229,03 : 4,2  (chỉ lấy đến 2 chữ số ở phần thập phân của thương)

   

  A
  1. 4                       B. 0,004                  C. 0,04                      D. 0,4
  Câu 3. Cho tam giác ABC. Vẽ hình chữ nhật BCDE (như hình vẽ). Diện tích tam giác ABC bằng bao nhiêu phần trăm diện tích hình chữ nhật BCDE

   

   

   

   

   


   

  1.   50%                    B. 30%                   C. 40%                   D. 60%

  Câu 4.  Tìm giá trị  của biểu thức sau và giải thích vì sao:

   

  1. 14,5   B. 15,4                  C.  41,5                   D. 45,1
                                 
                                 
                                 
                                 

   

  B- Tự luận

  Bài 1. Một trại nuôi gà có số gà mái nhiều hơn gà trống 100 con. Sau khi bán đi 35 con gà trống và mua về 35 con gà mái thì số gà trống bằng  số gà mái. Hỏi lúc đầu trại đó có bao nhiêu con gà trống?

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

   

   


  Học sinh không viết vào đây!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

   


  II- MÔN TIẾNG VIỆT

  A- Trắc nghiệm

  Câu 1.  Chọn và viết lại chữ cái có đáp án đúng trong các câu sau:

   1.1-  Trong câu nào dưới đây, từ  mầm non được dùng với nghĩa gốc?

  1. Bé đang học ở trường mầm non.        B.  Thiếu niên, nhi đồng là mầm non của đất nước.
  2. Trên cành cây có những mầm non mới nhú.

   1.2-  Dòng nào sau đây chỉ toàn từ láy?

  1. loẹt quẹt, dịu dàng, buông xuống, chan chứa, khó khăn
  2. nhỏ nhặt, lộp bộp, chênh vênh, ấm áp, dịu dàng
  3. loẹt quẹt, dịu dàng, lập lòe, sức sống, đỡ đần
  4. loẹt quẹt, vành vạnh, học hỏi, rì rào, sạch sành sanh

  1.3-  Dấu phẩy trong câu Thân nó xù xì, gai góc, mốc meo.” có tác dụng gì?

  1. Ngăn cách các trạng ngữ B. Ngăn cách trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ
  2. Ngăn cách các vế câu D. Ngăn cách các từ cùng làm vị ngữ

   1.4-  Dòng nào sau đây chỉ toàn tính từ?

  1. Ngon ngọt, tím ngắt, hoa hồng, mênh mông
  2. Thẳng thắn, ngay thẳng, ngon ngọt, hoa hồng
  3. Ngon ngọt, tím ngắt, hồng hào, trăng trắng

   1.5-  Những cặp từ nào sau đây là từ đồng nghĩa?

  1. nhẹ nhàng –  dịu dàng         B. chan chứa  –  chan chán           C. nhè nhẹ – dìu dịu

   1.6-  Câu nào dưới đây là câu ghép?

  1. Chiều nay, đi học về, Thương cùng các bạn ùa ra cây gạo.
  2.   Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm.
  3. Cứ mỗi năm, cây gạo lại xòe thêm được một tán lá tròn vươn cao lên trời xanh.

   1.7-  Dòng nào sau đây chỉ toàn là từ :

  1. Ăn sáng, đường sá, xe cộ, bánh chưng, đẩy xe, kéo xe
  2. Xe cộ, nấu cơm, uống nước, kho cá, rửa mặt
  3. Hoa cẩm chướng, hoa mười giờ, xe cộ, đường sá, hoa lục bình

   1.8-  Từ chỉ quan hệ cần điền vào chỗ trống trong câu sau là từ nào?

                              Tuy thời tiết xấu … lớp em vẫn đi tham quan.

  1. nên                        B.  nhưng                                  C.  còn 

   1.9-  Nghĩa câu tục ngữ  “Học thầy không tày học bạn”  nói gì?

  1. Học bạn vì bạn giỏi hơn thầy             B.  Học bạn để bạn học mình nhìn bài
  2. Chỉ sự khiêm tốn học hỏi bạn bè

   1.10-  Câu “Những chiếc lá vừa đùa giỡn với gió với mưa, giờ đang mãn nguyện với màu xanh dịu dàng của mình.” Có biện pháp nghệ thuật gì?

  1. Nhân hóa     B.  so sánh                                   C.  Cả hai ý trên

   

  B- Tự luận

  Câu 2.  Dùng dấu chấm ngắt đoạn dưới đây thành 4 câu. Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp ở câu đầu rồi chép lại đoạn văn đúng chính tả và ngữ pháp:

              ngoài xa dòng sông nhật lệ lào xào sóng vỗ gió chạy loạt soạt trong cỏ trăng đã lên cao đêm đã khuya lắm.

   

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

  Câu 3.  Viết đoạn văn (5- 6 câu) nói về cảm xúc yêu màu đỏ của em dựa theo nội dung khổ thơ sau:                                                    Em yêu màu đỏ:

  Như máu trong tim,

  Lá cờ Tổ quốc,

  Khăn quàng đội viên.

                (Sắc màu em yêu – Tiếng Việt 5 – Tập 1)

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

  III- CÁC MÔN KHÁC

  A- Trắc nghiệm

         Câu 1. Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo các câu trả lời A,B,C,D.  Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

  1. a) Sắp xếp các sự kiện lịch sử theo thứ tự thời gian đúng:
  2. Phan Bội Châu và Phong Trào Đông Du, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập.
  3. Phan Bội Châu và Phong Trào Đông Du, Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời.
  4. C. Phan Bội Châu và Phong Trào Đông Du, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập.
  5. Phan Bội Châu và Phong Trào Đông Du, Cánh mạng tháng 8 năm 1945, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.
  6. b) Dòng nào dưới đây gồm các từ ngữ chỉ hành động bảo vệ môi trường:
  7. Đánh bắt cá bằng mìn, phủ xanh đồi trọc, buôn bán động vật hoang dã.
  8. B. Phủ xanh đồi trọc, trồng cây, tưới cây, chăm sóc cây, trồng rừng.
  9. Trồng rừng, xả rác bừa bãi, đốt nương, trồng cây.
  10. Tưới cây, không săn bắn thú hiếm, đánh cá bằng điện, phá rừng.
  11. c) Ở Tinh Quảng Bình có những dòng sông nào?
  12. Sông Nhật Lệ, sông Son, sông Cả.          B. Sông Lam, sông Hồng, sông Cửu Long.
  13. Sông Gianh, sông Roòn, sông Cả.  D. Sông Gianh, sông Roòn, sông Nhật lệ, sông Kiến Giang.
  14. d) Để sản xuất xi măng, tạc tượng người ta sử dụng vật liệu nào ?
  15. Đồng ; B. Sắt ;        C. Đá vôi ;     D. Nhôm.

  B- Tự luận

  Câu 1. Tại sao nói tuổi dậy thì có tầm quan trọng đặc biệt đối với cuộc đời của mỗi con người ?

   

                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

   

   

   

   

   

   

   

   

  HDC THI TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI  NĂM HỌC 2015-2016

              

  Khối 5 – Đề 2

  I- MÔN TOÁN

  A- Trắc nghiệm:  5 điểm. đáp án đúng:

  Câu 1.  D. 32,168      (0,5đ)

  Câu 2.  B. 0,004      (1,5 đ)

  Câu 3.   A.  50%  (1đ)

  Câu 4.  B. 15,4  (2đ)     vì: x là số hạng thứ nhất, muốn tìm số hạng thứ nhất ta lấy tổng trừ số hạng đã biết.    19             47

  Do vây, x =               +           – 0,15

  5             4

  B- Tự luận: 5 điểm

                                                                Bài giải:

  Theo bài toán ta có sơ đồ về gà trống, gà mái lúc đầu:

   

  Gà mái

   

  100 con                       0,5 điểm

  Gà trống

  Sau khi bán 35 con gà trống và mua về 35 con gà mái

  thì số gà trống và gà mái là:

  5 phần            35 cm

  Gà mái                                                                                    ……..

   

  100 con                       0,5 điểm                        2 điểm

  Gà trống

   

  4 phần           35 con

  gà trống          4

  và có tỷ số                  =                 (có nghĩa là gà trống 4 phần, gà mái 9 phần)

  gà mái            9

  số phần gà mái sau khi mua về nhiều hơn số phần gà trống sau khi bán đi là: 9-4=5 (phần) (0,5đ)

  5 phần gà là: 100 + 35 + 35 = 170 (con gà)  (0,5đ)

  số con gà 1 phần là:  170 :  5 = 34 (con gà) (0,5đ)

  số gà trống lúc đầu là:

  54 x 4 + 35 = 171 (con gà) (0,5đ)

  Đáp số: 171 con gà (0,5đ)

  II- MÔN TIẾNG VIỆT

  A- Trắc nghiệm

  Câu 1.  5 điểm. Mỗi câu đúng ghi 0,5 điểm. Đáp án đúng :

   1.1-   C.  Trên cành cây có những mầm non mới nhú.

   1.2-  D.  loẹt quẹt, vành vạnh, học hỏi, rì rào, sạch sành sanh

  1.3-   D. Ngăn cách các từ cùng làm vị ngữ

   1.4-  C. Ngon ngọt, tím ngắt, hồng hào, trăng trắng

   1.5-   A. nhẹ nhàng  –  dịu dàng

   1.6- B.  Nếu là mây, tôi sẽ là một vầng mây ấm.

   1.7-  C. Hoa cẩm chướng, hoa mười giờ, xe cộ, đường sá, hoa lục bình

   1.8-  B.  nhưng

   1.9- C.  Chỉ sự khiêm tốn học hỏi bạn bè

   1.10- A. Nhân hóa

   

  B- Tự luận

  Câu 2.  1 điểm. Điền đúng mỗi dấu phẩy dấu chấm được 0,25 điểm

  Ngoài xa, dòng sông nhật lệ lào xào sóng vỗ. Gió chạy loạt soạt trong cỏ. Trăng đã lên cao. Đêm đã khuya lắm.

  Câu 3.  4 điểm

  • Nêu được màu đỏ khăn quàng đội viên, lá cờ tổ quốc là màu tượng trưng cho máu anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để bảo vệ và dành lấy non sông cho đất nước. (1,0 đ)
  • Em yêu màu đỏ vì các anh đã anh dũng dành lại hòa bình, bảo vệ độc lập cho các em được vui chơi, học hành, để tổ quốc ta được thống nhất, không còn cảnh bom rơi đạn nổ. (2 đ)
  • Nêu được ý thức, trách nhiệm của em. (1,0 đ)

  III- CÁC MÔN KHÁC

  A- Trắc nghiệm

         Câu 1.    5 điểm                              

  Câu trả lời đúng:

  1. a) C. Phan Bội Châu và Phong Trào Đông Du, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập (1,5 đ)
  2. b)   B. Phủ xanh đồi trọc, trồng cây, tưới cây, chăm sóc cây, trồng rừng (1,0 đ)
  3. c)  D. Sông Gianh, sông Roòn, sông Nhật lệ, sông Kiến Giang. (1,5 đ)
  4. d) C. Đá vôi (1,0 đ)

  B- Tự luận

  Câu 1. 5 điểm

  Ttuổi dậy thì có tầm quan trọng đặc biệt đối với cuộc đời của mỗi con người là:

  Tuổi dậy thì:
  Con gái thường bắt đầu khoảng từ 10 đến 15 tuổi.
  Con trai thường bắt đầu khoảng từ 13 đến 17 tuổi
  Ở tuổi này, cơ thể phát triển nhanh cả về chiều cao và cân nặng. Cơ quan sinh dục bắt đầu phát triển, con gái xuất hiện kinh nguyệt, con trai có hiện tượng xuất tinh.
  Đồng thời ở giai đoạn này cũng diễn ra những biến đổi về tình cảm, suy nghĩ và mối quan hệ xã hội.
  Chính vì những lí do trên mà tuổi dậy thì có tầm quan trọng đặc biệt đối với cuộc đời của mỗi con người.