kế hoạch hoạt động tháng 5/2016

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH QUẢNG MINH A                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                           

  Số:      /KHT-THQMA                                                 Quảng Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Công tác tháng 05 năm 2016

 

Phần I: Đánh giá thực hiện kế hoạch tháng 4:

 1. Ưu điểm: 
 2. Công tác tư tưởng chính trị.

– Toàn thể CB, Đảng viên, công nhân viên chấp hành tốt đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

– Thực hiện tốt nội quy, quy chế của ngành và của nhà trường. Có lối sống giản dị, gương mẫu và thực hiện tốt đạo đức lối sống.

 1. Về công tác duy trì số lượng, phổ cập giáo dục:

– Các lớp đã duy trì tốt số lượng. Toàn trường hiện có 377 học sinh.

 1. Về hoạt động chuyên môn:

– Thực hiện hết chương trình tuần 34.

– Tổ chức dạy học đúng chương trình thời khóa biểu. Nhà trường đã tập trung về đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng tới từng đối tượng học sinh, tích cực hóa học sinh, chú ý cách tổ chức học nhóm để các em có cơ hội trao đổi chia sẻ, hợp tác. Vận dụng dạy học theo mô nình VNEN, sát thực với lớp học đối tượng học sinh và điều kiện của nhà trường.

– Tích cực chỉ đạo công tác bồi dưỡng học sinh giỏi giúp đỡ học sinh yếu trong từng lớp học.

– Thực hiện tốt các qui chế chuyên môn.

 1. Công tác bồi dưỡng mũi nhọn:

          – Giáo viên đã tận dụng mọi thời gian để bồi dưỡng cho học sinh giỏi.

– Học sinh có ý thức học tập cao.

 1. Công tác duy trì trường chuẩn quốc gia mức độ I góp phần vào việc thực hiện xây dựng nông thôn mới của địa phương.

–  Lãnh đạo nhà trường đã chỉ đạo thực hiện các phong trào thi đua tích cực, rà soát kế hoạch mục tiêu năm học chỉ đạo thực hiện kế hoạch đúng tiến độ.

–  Thường xuyên phát động phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

– Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, từng bước hoàn thiện về công tác xây dựng thư viện thân thiện. Nhằm nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và có kế hoạch chỉ đạo giao khoán về bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường hiện có.

 1. Về việc triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lồng ghép với cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”, rèn luyện nhân cách nhà giáo.

          –  Hầu hết đội ngũ đã có ý thức trách nhiệm cao, gương mẫu, làm tròn trách nhiệm được giao.

– Không có tình trạng giáo viên xúc phạm học sinh làm ảnh hưởng đến nhân cách nhà giáo làm mất uy tín trong phụ huynh nhân dân.

– Việc thực hiện các cuộc vận động đã đi vào nề nếp, hiệu quả.

– Việc đăng ký học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cán bộ Đảng viên, viên chức trong nhà trường đã tiến hành đăng ký các nội dung theo chuyên đề năm 2016.

– Tác phong làm việc của cán bộ Đảng viên, viên chức trong nhà trường chưa thực sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm còn non.

 1. Về phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

– Các lớp đã thường xuyên chăm sóc bồn hoa, cây cảnh, vệ sinh phong quang trường lớp sạch sẽ.

– Toàn trường thực hiện tốt ATGT và PCTNTT.

– Đội TNTP đã tổ chức ca múa, thể dục giữa giờ theo qui định.

 1. Một số hoạt động khác:

–  Kế toán nhà trường đã thực hiện nghiêm túc các qui định về tài chính: chi trả lương, tiền làm thêm giờ đúng qui định.

– Thông tin 2 chiều đúng thời gian, đảm bảo tính chính xác.

 1. Những tồn tại cần khắc phục :

– Một số lớp công tác tự quản chưa tốt. Giờ giấc thực hiện chưa thật nghiêm túc.

– Công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng của giáo viên còn non, việc chăm lo bồi dưỡng của chuyên môn nhà trường chưa được chú trọng.

– Việc sưu tầm các làn điệu dân ca, lịch sử địa phương ở các lớp chưa thật hiệu quả.

– Ý thức bảo vệ tài sản chung chưa cao, nhiều bàn ghế tại các lớp học khối 4,5 còn để mất đinh, vít nhiều.

– Trang Web tư liệu chưa phong phú.

 

Phần II: Kế hoạch tháng 5/2016                         

Chủ điểm: Thi đua “Dạy tốt- Học tốt” lập thành tích chào mừng 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890-19/5/2016; Chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

 1. CƠ SỞ CỦA KẾ HOẠCH:

– Căn cứ vào kế hoạch hoạt động tháng 5 năm học 2015-2016 của phòng GD&ĐT Thị xã Ba Đồn;

– Căn cứ vào tình hình thực tế và những kết quả đạt được cũng như những mặt còn hạn chế của tháng 4 năm học 2015-2016. Hiệu trưởng trường tiểu học Quảng Minh A đề ra kế hoạch hoạt động trọng tâm trong tháng 5 năm học 2015-2016 cụ thể như sau:

 1. NHỮNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ:
 2. Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện các cuộc vận động.

1.1. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động“Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở các lớp, tổ và 2 điểm trường và tuyên truyền trong đội ngũ CB, GV, NV, HS thực hiện tốt Luật an toàn giao thông, phòng chống đuối nước, tăng cường quản lý tốt về công tác ANTT trường học, tham gia công tác tuyên truyền bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các câp nhiệm kỳ 2016-2021. Chuẩn bị tốt các điều kiện để đánh giá, xếp loại CB, VC và đánh giá học sinh cuối năm học 2015-2016. Tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho CB, GV, HS. Tổ chức bàn giao học sinh trên địa bàn dân cư vào cuối năm học.

 1. Chuyên môn:

– Duy trì tốt sĩ số học sinh đến cuối năm học, thực hiện tốt nề nếp dạy – học.

– Hoàn thành việc kiểm tra và đánh giá chất lượng cuối năm học của tất cả các môn học.

– Tổ chức học tập Thông tư 30/2014 đánh giá xếp loại học sinh tiểu học năm học 2015-2016.

– Hoàn thành các loại báo cáo cuối năm học, báo cáo tổng kết, báo cáo thi đua, báo cáo công đoàn, báo cáo tổng kết công tác ĐTNTP.

– Họp thường trực hội cha mẹ học sinh bàn các giải pháp tổ chức hoạt động các câu lạc bộ Anh văn, Tin học. Tiếp tục bàn giải pháp xây dựng và tu sửa cơ sở vật chất hè năm 2016, tuyển sinh lớp 1 năm học 2016-2017 và đồng phục học sinh năm học 2016-2017.

– Kiểm kê thư viện-thiết bị, cơ sở vật chất cuối năm học.

 1. Công tác xây dựng Đảng.

– Lập thành tích Chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

– Tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

– Chuyển danh sách đối tượng Đảng cho Đảng ủy để cử học các lớp đối tượng Đảng năm 2016.

– Hoàn thành việc xét kỷ luật Đảng viên vi phạm kế hoạch hóa gia đình.

– Tổ chức cho CB, GV và vận động quần chúng nhân dân tham gia tốt ngày bầu cử Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

– Rà soát danh sách đội ngũ cán bộ để làm công tác bổ nhiệm CBQL nhiệm kỳ 2016-2021.

 1. Công tác Đội TNTP.

– Tổ chức bàn giao học sinh trong dịp nghĩ hè cho Hội đồng đội xã về quản lý hoạt động của học sinh trong hè.

– Chỉ đạo công tác tập luyện đội trống, đội cờ cho năm học 2016-2017.

– Tổ chức cho học sinh tham gia dự đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tại nhà trường.

– Bàn giao kiểm kê hồ sơ sổ sách của Liên đội cuối năm học 2015-2016.

 1. Công tác Thư viện-thiết bị.

– Thu hồi sách, tạp chí, tài liệu tham khảo của nhà trường tại các phòng học và tại giáo viên, học sinh đã mượn.

– Kiểm tra, đánh giá tủ sách thân thiện của các lớp, báo cáo về nhà trường trước ngày 10/5/2016 và niêm yết các sách học sinh đã quyên góp về tủ sách thư viện nhà trường.

– Tổ chức kiểm kê sách giáo khoa, sách tham khảo và các thiết bị dạy học tại các phòng học. Bàn giao và niêm yết cuối năm học.

– Chuẩn bị tốt các điều kiện để đón đoàn kiểm tra về thư viện trường học của Sở GD.

 1. Hoạt động tổ văn phòng

– Hoàn thành hồ sơ tự đánh giá kiểm định chất lượng ngoài lập báo cáo nộp về phòng, trình Ủy ban nhân dân thị xã kiểm tra – kiểm định.

– Hoàn thành các loại hồ sơ cuối năm học.

Lịch công tác cụ thể:

Từ ngày 04/5 đến 05/5: chỉ đạo hoàn thành chương trình tuần thứ 34 và các lớp tự đánh giá VSCĐ lần thứ 4 năm học 2015-2016.

Từ 09/5 đến 11/5: chỉ đạo khảo sát, chấm bài khảo sát chất lượng học kỳ II năm học 2015-2016 của học sinh từ khối 1 đến khối 5 (có kế hoạch cụ thể ở kế hoạch khảo sát chất lượng cuối năm).

Tuần từ 12/5 đến 16/5 hoàn thành chương trình tuần học thứ 35, hoàn thành các báo cáo cuối năm học.

– Các tổ tiến hành họp đánh giá hoạt động của tổ, bình xét thi đua cuối năm học.

Ngày 12/5: hoàn thành nộp các mẫu báo cáo cuối năm học 2015-2016 như sau:

– Báo cáo đánh giá chất lượng học sinh có biểu mẫu kèm theo.

– Báo cáo danh sách đề nghị khen thưởng cuối năm học theo mẫu.

TT/Họ tên HS/ngày tháng năm sinh/ lớp/khen thưởng HS về học tập/khen thưởng HS đạt giải trong các kỳ thi do thị tổ chức/ghi chú.

– Báo cáo dánh sách học sinh lên lớp, thị lại, ở lại năm học 2015-2016 theo mẫu:

TT/Họ tên HS/Lớp/ngày tháng năm sinh/Xếp loại CLGD (Học lực, năng lực phẩm chất,)/lên lớp/thi lại (học lực (môn?), năng lực, phẩm chất)/Ở lại/Ghi chú

– Báo cáo xếp loại giáo viên theo Quyết định 14 tại Hồ sơ thanh tra chuyên môn, theo 3040 của BNV, đồng chí Huyền in mẫu đánh giá xếp loại viên chức cho GV, NV.

– Phiếu CB, GV, NV tham gia đánh giá Hiệu trưởng, P.HT (Công đoàn in phiếu phát tận giáo viên, Bỏ phiếu tín nhiệm đối với HT, PHT), sau khi đánh giá nộp phiếu đánh giá cho trưởng ban TTND. Trưởng ban TTND tập hợp, nhận xét và niêm yết.

– Sáng ngày 12/5 sơ kết tổ chuyên môn, họp chi bộ xét kỷ luật Đảng viên vi phạm kế hoạch hóa gia đình.

– Chiều 12/5 các tổ họp xét thi đua cuối năm.

– Sáng 13/5/2016 họp HĐTĐ

– Ngày 16/5 các lớp tiếp tục thực hiện chương trình.

Tuần từ 22/5: Toàn thể CB, GV đi bầu cử Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

– Ngày 17-19/5 kiểm kê thư viện, kiểm kê cơ sở vật chất, thiết bị.

– Chiều 18/5: họp phụ huynh học sinh khối 2,3,4, đăng ký tham gia các câu lạc bộ Anh văn, Toán học, Tiếng việt trên internet thời gian hè.

– Ngày 19/5 đến 21/5: Đại biểu được bầu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ 27, kiểm kê CSVC, kiểm kê TVTB.

Thành phần kiểm kê CSVC: đ/c Trần Ngọc Chương, Nguyễn Phú Quý, Đinh Duy Kiên, Nguyễn Dương Hồng.

* Yêu cầu công tác kiểm kê CSVC:

Kiểm kê CSVC hiện có tại các phòng học, phòng làm việc, phòng chức năng. Ghi rõ chất lượng, hiện trạng của CSVC, niêm phong, niêm yết các cơ sở vật chất đã kiểm kê.

Ban kiểm kê thư viện gồm: Đ/c Trần Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Huyền, Hoàng Thị Nghiêm, Đinh Thị Bích Nguyệt, Nguyễn Thị Huyền AV, Trần Thị Thùy Như, Mai Việt Hà.

Ban kiểm kê thiết bị gồm: Đ/c Đinh Thị Tố Nga, Trần Thị Hóa, Đinh Thị Kim Liên, Hoàng Thị Tư, Đinh Thị Thương.

– Ngày 23/5: các lớp tiến hành tổng kết lớp và bàn giao học sinh cho giáo viên chủ nhiệm mới.

– Ngày 24/5: Sáng: Tổng kết học sinh toàn trường. Chiều: tổng kết HĐSP.

– Ngày 26/5: Tuyển sinh lớp 1.

 

 HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

– Phòng GD-ĐT Thị;

– CB, GV, NV;

– Lưu: VT.

                                                                                            

                                                                                      Mai Xuân Trường