Bao cao hoat dong thang 3/2016

PHÒNG GD – ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN

TRƯỜNG TH QUẢNG MINH A

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2016

NĂM HỌC 2015-2016

 1. Sè l­ưîng:

* Tổng số học sinh: 377/14 lớp; Nữ: 176: trong đó: tăng: 0 em, giảm: 01em.

– Lớp 1: 66 em, so tháng tr­ước giảm: 0 em; tăng: 0 em

– Lớp 2: 80 em, so tháng tr­ước giảm: 0 em; tăng: 0 em

– Lớp 3: 84 em, so tháng tr­ước giảm: 0 em; tăng: 0 em

– Lớp 4: 83 em, so tháng tr­ước giảm: 01 em; tăng: 0 em (chuyển đi TH số 2 Q.Hòa)

– Lớp 5: 64 em, so tháng tr­ước giảm: 0 em; tăng: 0 em

 

* PCGDTH §§T: ( theo dõi, cập nhật, huy động, hồ sơ): Tiếp tục theo dõi, cập nhật thường xuyên, kịp thời ở sổ đăng bộ, sổ phổ cập số học sinh chuyển đi, chuyển đến.

 1. I Tổ chức dạy – học – giáo dục toàn diện
 2. Thực hiện dạy tuần 28

+ Tổ chức dạy chuyên đề (tên chuyên đề, người thực hiện): Dạy tập đọc lớp 1. Người thực hiện: Tổ phó tổ chuyên môn khối 1,2,3 và toàn thể CBGV.

 1. Một số hoạt động trọng tâm của tháng (có số liệu cụ thể)

– Thi đua lập thành tích chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 08/03 và ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

– Triển khai tốt tổ chức thao giảng, dự giờ rút kinh nghiệm và đổi mới sinh hoạt chuyên môn. Bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi, chuẩn bị tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị (tổ 1,2,3 đ/c Đinh Thị Kim Liên, Trần Thị Thùy Như). Các tổ tiến hành bồi dưỡng phương pháp dạy học, bồi dưỡng về nghiệp vụ đặc biệt tập trung bồi dưỡng để chuẩn bị thi phần hiểu biết do Thị tổ chức.

– Học sinh tham gia dự thi giải Toán trên internet bằng tiếng Việt: 9 em (em Hoàng Công Minh đạt 290 điểm xếp thứ 5 của lớp 5 toàn thị xã).

* Xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học:

– Lao động, làm vệ sinh, trồng và chăm sóc cây và hoa.

– Các lớp tiếp tục duy trì phong trào ủng hộ học sinh nghèo vượt khó trong các tuần học.

– Tiếp tục phát động phong trào quyên góp sách xây dựng tủ sách thân thiện tại các lớp và xây dựng góc thư viện xanh.

– Tháo dỡ hai phòng học xuống cấp xây dựng từ năm 1973.

* KiÓm tra néi bé trư­êng häc cña HiÖu tr­ưëng vµ Phã hiÖu tr­ưëng:

  – Kiểm tra Công tác xây dựng thư viện thân thiện ở lớp học và việc quyên góp sách, thi kể chuyện theo sách của tất cả các khối lớp.

– Kiểm tra chuyên đề về công tác Đội, Sao: kiểm tra TPT: xếp loại yếu

– Số buổi dạy của hiệu trưởng: 1 buổi; dự giờ: 18 tiết.

– Kiểm tra toàn diện 3 đồng chí: xếp loại khá

– Tập trung chỉ đạo hoạt động dạy học nhằm phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo của học sinh trong giờ học; Chỉ đạo vận dụng dạy học nhóm theo mô hình trường học mới có hiệu quả. Chú trọng việc rèn kỹ năng sống cho học sinh; Phong trào đôi bạn cùng tiến.

* Båi d­ưìng HSG:

– Sè buæi båi d­ưìng: 10, Sè HS tham gia båi dư­ìng: 50 em.

– H×nh thøc båi d­ưìng: Båi dư­ìng theo khèi líp tõ líp 2 đến  lớp 5.

 * Phô ®¹o häc sinh yÕu:

– Tæng sè buæi phô ®¹o: 2 buæi ở các khèi líp: 1,2,3,4,5.

– Häc sinh tõ kÐm lªn yÕu: 0 em, Tû lÖ: 0 %; HS tõ yÕu lªn TB: 6 em, tû lÖ 17,1 %.

– Sè HS vi ph¹m luËt giao th«ng bÞ xö lý: 0 em; h×nh thøc xö lý:…

– Sè HS vi ph¹m kØ luËt bÞ xö lý: 0 em; h×nh thøc xö lý:…..

– C¸c gi¶i ph¸p cã hiÖu qu¶: Tæ chøc d¹y häc theo ®èi t­ượng c¸c tiÕt båi d­ưỡng gióp ®ì buæi häc thø 2. Phèi hîp gia ®×nh gióp ®ì học sinh yếu ngoµi giê.

– T¹i thêi ®iÓm b¸o c¸o cã: HS yÕu: 11 em.

– Trong ®ã: yÕu ®äc: 3 em;  yÕu viÕt: 3 em; yÕu tÝnh to¸n: 5 em.

  */ D¹y c¸c m«n chuyªn biÖt:

– Dạy đúng chương trình thời khoá biểu; bố trí các buổi dạy bồi dưỡng cho học sinh phù hợp có hiệu quả.

  * D¹y m«n tù chän:

   – C¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn: Tæ chøc d¹y häc đảm bảo chất lượng các môn tù chän m«n Anh V¨n; m«n Tin häc.

 1. Tæ chøc d¹y häc 2 buæi/ ngµy:

– Sè HS. 377 – 14 líp; t¨ng: 0, gi¶m: 01 (học sinh khối lớp 4, chuyển trường đi TH số 2 Quảng Hòa);

– C¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn cã hiÖu qu¶: Bè trÝ thêi kho¸ biÓu phù hợp, chØ ®¹o thùc hiÖn chư¬ng tr×nh, ®iÒu chØnh phương pháp dạy học, hình thức tæ chøc ho¹t ®éng; kiÓm tra n©ng cao chÊt lư­îng bµi so¹n.

+ Tæ chøc d¹y ph©n nhãm ®èi t­ưîng ở các tiết học buổi thứ 2 tập trung cho bồi dưỡng và giúp đỡ học sinh yếu.

+ H¹n chÕ: Một số học sinh chưa thực sự tiến bộ trong học tập. Kỹ năng vận dụng còn chậm, tham gia hoạt động nhóm và hoạt động tập thể thiếu tự tin, mạnh dạn.

 1. 4. Nh÷ng gi¶i ph¸p chÝnh ®· thùc hiÖn ®æi míi vµ n©ng cao chÊt l­ưîng D¹y- Häc, sö dông CNTTT trong qu¶n lý vµ d¹y häc:

  – Sè gi¸o viªn cña tr­ưêng cã m¸y vi tÝnh: 22.

  – Chuyên môn tæ chøc chuyên đề: Thực hiện chuyên đề chất lượng.

– Khai thác tài liệu phục vụ dạy học qua mạng.

– Nâng cao chất lượng d¹y häc theo nhãm vận dụng theo mô hình trường học mới (VNEN).

  – Kết nối trang web của nhà trường với trang web của phòng GD-ĐT Thị xã. Tạo và hoàn thiện các thư mục trên trang web, đăng tải hoạt động của nhà trường lên website mới.

*/ Nh÷ng viÖc lµm trong ®æi míi c«ng t¸c qu¶n lý:

– ChØ ®¹o thùc hiÖn qu¶n lý thùc hiÖn  ch­ư¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch d¹y häc hoµn thµnh kÕ ho¹ch ch­ương tr×nh tuần 28 đến hết ngày 25/03/2016.

– ChØ ®¹o đổi mới phương pháp båi d­ưìng học sinh giỏi vµ gióp đỡ häc sinh yÕu trong ở tất cả các khối lớp nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi và xóa học sinh yếu.

– Chỉ đạo học sinh rèn chữ giữ vở, nâng cao chất lượng bài làm.

– Khảo sát chất lượng các lớp khối 3, 4 nhằm rút kinh nghiệm và chỉ đạo việc nâng cao chất lượng.

 1. Thùc hiÖn cuéc vËn ®éng ” Hai kh«ng”, x©y dùng tr­ưêng häc th©n thiÖn vµ HS tÝch cùc( nªu viÖc lµm, kÕt qu¶ ®¹t ®­ưîc trong th¸ng).

– Chăm sóc bồn hoa ở cả hai điểm trường.

– Kết hợp với Liên đội tổ chức khối lớp 5 lao động làm vệ sinh ở Đình làng Minh Lệ.

 1. Ho¹t ®éng th­ư viÖn – ThiÕt bÞ:

– Phòng GD-ĐT thị xã kiểm tra thư viện xuất sắc.

– Thư viện, thiết bị cung cấp đủ sách, tài liệu, thiết bị dạy học cho các khối lớp; Tiến hành kiểm tra hoạt động của đội tự quản đọc sách ở tại các lớp.

– Mét sè ho¹t ®éng cña TV-TB: Cho GV và học sinh m­ưîn sử dông s¸ch thiÕt bÞ.

– Tiếp tục hoàn thiện việc cập nhật phần mềm quản lý thư viện.

– Kiểm tra thư viện các lớp học.

– Tổ chức cho học sinh tìm hiểu các mẫu chuyện về truyền thống cách mạng của Đảng và sự nghiệp chủ tịch Hồ Chí Minh, các gương anh hùng liệt sĩ và tổ chức hội thi kể chuyện tháng 03.

 1. 7. Ho¹t ®éng gi¸o dôc thÓ chÊt, vÖ sinh m«i tr­ưêng, khu«n viªn, t¨ng trư­ëng CSVCC; gi¶i ph¸p, kÕt qu¶ vÒ x©y dùng tr­ưêng chuÈn quèc gia:

  – Duy trì tốt vệ sinh phong quang trường lớp, các lớp 1,2,3,4,5 tiếp tục trồng và chăm sóc các bồn hoa, chậu cảnh.

– Giáo dục tốt vệ sinh cá nhân hằng ngày cho học sinh.

– Gi¸o dôc ý thøc b¶o vÖ m«i trư­êng.

– Giáo dục học sinh tham gia tốt an toàn giao thông.

– Hướng dẫn học sinh sống trên sông nước đảm bảo an toàn và tham gia giao thông đảm bảo khi qua cầu đường sắt Minh Lệ.

 1. 8. Ho¹t ®éng §éi TNTP, Tæ chøc thi ®ua:

– Tập luyện các bài hát, múa chủ điểm tháng, tập luyện đội hình đội ngũ, sinh hoạt sao.

– Đẩy mạnh phong trào: Cùng nhau học tập tiến bộ qua phong trào: Đôi bạn cùng tiến.

– Sưu tầm và triển khai một số trò chơi dân gian mới.

– Tổ chức các hoạt động động viên, san sẽ giúp đỡ những học sinh những học sinh thuộc diện hộ nghèo và những học sinh không may gặp rủi ro trong cuộc sống.

– Tổ chức phong trào nói lời hay làm việc tốt, ủng hộ giúp đỡ bạn nghèo, phong trào bông hoa điểm 10, chăm sóc di tích lịch sử – văn hoá Đình làng Minh Lệ.

– Tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe cùng tiến bước lên Đoàn vào 25/03.

– Tổ chức kết nạp Đội cho Sao nhi đồng lớn tuổi, thi rung chuông vàng, thi NTNL đội.

 1. 9. Tæng sè CB, GV, NV: 28 trong ®ã: HT: 01, HP: 01 GV: 22 ( trong đó có 2 GV dạy Anh văn; 1 GV dạy tin học, 1 giáo viên dạy thể dục ), NV: 3, TPT: 1.

– GV bÞ kû luËt: Hä tªn:…., H×nh thøc kû luËt:…..

III. Mét sè ho¹t ®éng kh¸c trong th¸ng:

– Tập luyện bóng chuyền vào cuối buổi học thứ hai các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6.

* §Ò xuÊt:

– Đề nghị tổ chức cán bộ Phòng tham mưu với phòng Nội vụ thị xã để hợp đồng giáo viên TPT cho nhà trường có chất lượng.

 

                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                 Mai Xuân Trường