HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN – THIẾT BỊ

kế hoạch thư viện tháng 12 năm học 2017-2018

KÕ ho¹ch ho¹t ®éng th¸ng 12/2017   Th­ viÖn Tổ chức thi kể chuyện trong các tiết chào cờ đầu tuần chủ đề về “Anh bộ đội Cụ Hồ”. NhËp c¸c tµi liÖu, Ên phÈm vµo phÇn mÒm th­ viÖn. Giao dÞch phôc…

Kế hoạch thư viện tháng 11 năm học 2017-2018

KÕ ho¹ch ho¹t ®éng th¸ng 11/2017   Th­ viÖn Cùng với tổ VP tiếp tục bổ sung các loại hồ sơ kiểm định chất lượng. NhËp c¸c tµi liÖu, Ên phÈm mới vµo phÇn mÒm th­ viÖn. Giao dÞch phôc vô b¹n ®äc. Giới…

Kế hoạch thư viện tháng 10 năm học 2017-2018

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN TRƯỜNG TH QUẢNG MINH A   KÕ ho¹ch ho¹t ®éng th¸ng 10/2017   Th­ viÖn. Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2017 với chủ đề “ Học tập…

Kế hoạch thư viện tháng 9 năm học 2017-2018

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN TRƯỜNG TH QUẢNG MINH A   KÕ ho¹ch ho¹t ®éng th¸ng 9/2017   Th­ viÖn Kiểm tra tình hình sách vở đầu năm của học sinh để có kế hoạch cho mượn đảm bảo 100%…

Kế hoạch Tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH NĂM HỌC 2016 – 2017 Thực hiện Công văn số 248/QĐ-TTr ngày 24/2/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam(21-4); Kế hoạch 246/KH-UBND ngày 22/02/2017…

KẾ HOACH TÔ CHỨC TUẦN LỄ HOC TẬP SUỐT ĐỜI

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN TRƯỜNG TH QUẢNG MINH A CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc   KẾ HOẠCH Tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” 2016 Với chủ đề: “Phát triển văn hóa…

KẾ HOẠCH XÂY DỰNG THƯ VIỆN XUẤT SẮC

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG MINH A   Độc lập- Tự do- Hạnh phúc số:    /KH-TV      Quảng Minh, ngày 17 tháng 9…