Tổ chức hoạt động trại đọc

Tổ chức hoạt động trại đọc

Chiều 10/ 4/2019 vừa qua, thư viện phối hợp với chuyên môn nhà trường tổ chức chuyên đề hoạt động trại đọc nhằm phát triển kĩ năng đọc viết cho học sinh, đồng thời phát triển văn hóa đọc và khơi…
Ngày sách Việt Nam lần thứ V, năm 2018

Ngày sách Việt Nam lần thứ V, năm 2018

Thực hiện Công văn số 1166/ BGDĐT- GDTX ngày 26/3/2018 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 5; Kế hoạch số 344/KH-UBND ngày…
kế hoạch thư viện tháng 12 năm học 2017-2018

kế hoạch thư viện tháng 12 năm học 2017-2018

KÕ ho¹ch ho¹t ®éng th¸ng 12/2017   Th­ viÖn Tổ chức thi kể chuyện trong các tiết chào cờ đầu tuần chủ đề về “Anh bộ đội Cụ Hồ”. NhËp c¸c tµi liÖu, Ên phÈm vµo phÇn mÒm th­ viÖn. Giao dÞch phôc…
Kế hoạch thư viện tháng 11 năm học 2017-2018

Kế hoạch thư viện tháng 11 năm học 2017-2018

KÕ ho¹ch ho¹t ®éng th¸ng 11/2017   Th­ viÖn Cùng với tổ VP tiếp tục bổ sung các loại hồ sơ kiểm định chất lượng. NhËp c¸c tµi liÖu, Ên phÈm mới vµo phÇn mÒm th­ viÖn. Giao dÞch phôc vô b¹n ®äc. Giới…
Kế hoạch thư viện tháng 10 năm học 2017-2018

Kế hoạch thư viện tháng 10 năm học 2017-2018

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN TRƯỜNG TH QUẢNG MINH A   KÕ ho¹ch ho¹t ®éng th¸ng 10/2017   Th­ viÖn. Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2017 với chủ đề “ Học tập…
Kế hoạch thư viện tháng 9 năm học 2017-2018

Kế hoạch thư viện tháng 9 năm học 2017-2018

PHÒNG GD-ĐT TX BA ĐỒN TRƯỜNG TH QUẢNG MINH A   KÕ ho¹ch ho¹t ®éng th¸ng 9/2017   Th­ viÖn Kiểm tra tình hình sách vở đầu năm của học sinh để có kế hoạch cho mượn đảm bảo 100%…
Kế hoạch Tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2017

Kế hoạch Tổ chức Ngày Sách Việt Nam năm 2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH NĂM HỌC 2016 – 2017 Thực hiện Công văn số 248/QĐ-TTr ngày 24/2/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc tổ chức Ngày sách Việt Nam(21-4); Kế hoạch 246/KH-UBND ngày 22/02/2017…