kế hoạch hoạt động tháng 5/2016

kế hoạch hoạt động tháng 5/2016

PHÒNG GD&ĐT TX BA ĐỒN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG MINH A                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                               Số:      /KHT-THQMA                                                 Quảng Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2016   KẾ HOẠCH Công tác tháng 05…
Ke hoach hoat dong thang 4/2016

Ke hoach hoat dong thang 4/2016

KẾ HOẠCH Công tác tháng 04 năm 2016   Phần I : Đánh giá thực hiện kế hoạch tháng 3: Ưu điểm:  Công tác tư tưởng chính trị. – Toàn thể CB, Đảng viên, công nhân viên chấp hành tốt đường lối chủ…
Bao cao hoat dong thang 3/2016

Bao cao hoat dong thang 3/2016

PHÒNG GD – ĐT THỊ XÃ BA ĐỒN TRƯỜNG TH QUẢNG MINH A   BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG THÁNG 03/2016 NĂM HỌC 2015-2016 Sè l­ưîng: * Tổng số học sinh: 377/14 lớp; Nữ: 176: trong đó: tăng: 0 em, giảm: 01em. – Lớp…
Đề thi TNNT lớp 5 – năm học 2015-2016

Đề thi TNNT lớp 5 – năm học 2015-2016

TRƯỜNG TH QUẢNG MINH A   ĐỀ THI TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI NĂM HỌC 2015-2016 LỚP 5 Họ và tên học sinh: ………………………… Lớp: …………                         Số báo danh: ……………….. Chữ ký người coi thi                                                 Chữ ký người chấm thi 1) ………………………                                        1) ……………………… 2) ………………………                                        2) ………………………
Dề thi TNNT lớp 4 – năm học 2015-2016

Dề thi TNNT lớp 4 – năm học 2015-2016

TRƯỜNG TH QUẢNG MINH A   ĐỀ THI TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI NĂM HỌC 2015-2016 LỚP 4 Họ và tên học sinh: ………………………… Lớp: …………                         Số báo danh: ……………….. Chữ ký người coi thi                                                 Chữ ký người chấm thi 1) ………………………                                        1) ……………………… 2) ………………………                                        2) ………………………
Đề thi TNNT lớp 3 – năm học 2015-2016

Đề thi TNNT lớp 3 – năm học 2015-2016

TRƯỜNG TH QUẢNG MINH A   ĐỀ THI TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI NĂM HỌC 2015-2016 LỚP 3 Họ và tên học sinh: ………………………… Lớp: …………                         Số báo danh: ………………..   Chữ ký người coi thi                                                 Chữ ký người chấm thi 1) ………………………                                        1) ……………………… 2) ………………………                                        2) ………………………
Đề thi TNNT lớp 2 – năm học 2015-2016

Đề thi TNNT lớp 2 – năm học 2015-2016

TRƯỜNG TH QUẢNG MINH A     ĐỀ THI TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI NĂM HỌC 2015-2016 LỚP 2 Họ và tên học sinh: ………………………… Lớp: …………                         Số báo danh: ……………….. Chữ ký người coi thi                                                 Chữ ký người chấm thi 1) ………………………                                        1) ……………………… 2) ………………………                                        2) ………………………
Đề thi TNNT năm học 2015-2016 – lớp 1

Đề thi TNNT năm học 2015-2016 – lớp 1

TRƯỜNG TH QUẢNG MINH A     ĐỀ THI TRẠNG NGUYÊN NHỎ TUỔI NĂM HỌC 2015-2016 LỚP 1 Họ và tên học sinh: ………………………… Lớp: …………                         Số báo danh: ……………….. Chữ ký người coi thi                                                 Chữ ký người chấm thi 1) ………………………                                        1) ……………………… 2) ………………………                                        2) ………………………
Kế hoạch tháng 3/2016

Kế hoạch tháng 3/2016

KẾ HOẠCH Hoạt động tháng 03 năm 2016   Phần I: Đánh giá thực hiện kế hoạch tháng 2: I.Ưu điểm: 1.Về công tác duy trì số lượng, phổ cập giáo dục: – Các lớp đã duy trì tốt số lượng. Toàn trường…