DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG MINH A   STT  Họ và tên đảng viên  Năm sinh   Nam  Nữ  1 2 3 4   1 Mai Xu©n Tr­ưêng 28/03/1957 2 Trương Quốc Thịnh
kế hoạch chi bộ tháng 02/2016

kế hoạch chi bộ tháng 02/2016

  KẾ HOẠCH CHI BỘ THÁNG 02 NĂM 2016 NĂM HỌC 2015-2016      PHẦN THỨ NHẤT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG THÁNG 01/2016   Công tác chính trị tư tưởng, phẩm chất, đạo đức, lối sống. Tháng 01 toàn…